Dòng suối ấy trong và mát lắm. Chảy từ đâu về đây, người khỏe mạnh nhất vùng, cũng chẳng bao giờ đi đến ngọn nguồn nó được. Suối chảy đến…
Continue Reading